Personal data processing
 

OZNÁMENÍ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto oznámenie opisuje, ako skupina APS (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „APS“) nakladá s osobnými údajmi, ktoré získa o vašej osobe alebo o vašom majetku v rámci činnosti súvisiacej s vašimi investíciami, vymáhaním vašich pohľadávok, predajmi nehnuteľností alebo počas akejkoľvek inej činnosti, v ktorej rámci prídete so skupinou APS do styku. Toto oznámenie je v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR), podľa ktorého máte právo byť informovaní o údajoch, ktoré rôzni sprostredkovatelia o vás majú a o vás spracúvajú, a o vašich právach v súvislosti s týmito údajmi.

Toto oznámenie sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov zamestnancov prevádzkovateľa ani na spracovanie osobných údajov v súvislosti s APS CREDIT FUND SICAV.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvajú sa nasledujúce kategórie osobných údajov:

Identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko);

Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo),

Informácie o vašom využívaní našich produktov a služieb vrátane informácií vo vašich žiadostiach o produkty a služby;

Informácie z našej osobnej, telefonickej a elektronickej komunikácie s vami;

Informácie z internetového prehliadača, ktorý používate, alebo mobilných aplikácií;

Finančná situácia a bonita,

ako aj všetky informácie, ktoré prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s plnením zmluvy či zákonnou povinnosťou a na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

(ďalej len „osobné údaje“).

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

APS vrátane jeho predchodcov, nástupcov a/alebo jeho pridružených a dcérskych spoločností sú kupujúcimi združených alebo individuálnych pôžičiek (výkonný, opätovne fungujúci a nevýkonný), vrátane dlhu spotrebiteľov v núdzi, konkrétnych účtov dlžníkov často podliehajúcich aktuálnemu úpadku, insolvencii, reštrukturalizácii, vyrovnaniu popr. obdobnému konaniu. APS nakupuje také účty/pôžičky od bánk a iných finančných inštitúcií.

APS rešpektuje súkromie dlžníkov a dôverne chráni akúkoľvek osobu a súkromné informácie týkajúce sa dlžníkov, zákazníkov, klientov, investorov, partnerov a zamestnancov.

APS zhromažďuje nasledujúce kategórie údajov z nasledujúcich zdrojov:

informácia, ktoré dostaneme od pôvodného veriteľa ich účtu/ pôžičky a/alebo ich predajcu účtu/pôžičky;

informácie získané od poskytovateľov služieb tretích strán;

informácie, ktoré dostávame od účastníkov konkurzných a insolvenčných procesov;

informácie, ktoré získavame z verejne dostupných zdrojov. Napríklad informácie získané z webovej stránky spravovanej insolvenčným registrom;

informácie, ktoré dostaneme od iných entít APS;

informácie, ktoré nám poskytnete.

APS môže spracúvať kópie preukazov totožnosti iba v prípadoch, keď jej to ukladajú právne predpisy (najmä zákon č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu), alebo v prípadoch, keď majiteľ preukazu totožnosti udelí s obstaraním a spracovaním kópie preukazu totožnosti súhlas.

Osobné údaje sa spracúvajú manuálne aj automatizovane pomocou prostriedkov výpočtovej techniky.

ÚČEL SPRACÚVANIA

APS spracúva osobné údaje na nasledujúce účely:

investície do nesplatených dlhov a ich získavanie,

due diligence, stanovenie cien (napr. na stanovenie presnejšej ceny za nárok);

vznik, správa a likvidácia dlhu;

dohľad nad predkladaním dokladov o pohľadávkach v konkurznom, insolvenčnom alebo obdobnom konaní v súvislosti s kúpenými účtami;

vymáhanie pohľadávok a komunikácia so správcami konkurznej podstaty, insolvencie, právnymi zástupcami alebo osobami zastávajúcimi podobné pozície a agentúrami pre vykazovanie úverov;

komunikácia s dlžníkmi;

právne alebo regulačné požiadavky;

akýkoľvek iný účel, ktorý bol písomne oznámený alebo dohodnutý;

aukcia;

 plnenie zmluvy, na základe ktorej APS prevádza vlastníctvo nehnuteľnosti;

marketingové a obchodné účely (napr. ponúkanie produktov a služieb, zasielanie obchodných oznámení, pozvánky na kultúrne akcie).

AKO SA OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ?

Spracúvanie vašich osobných údajov môže prebiehať manuálne, ale aj automaticky. Žiadne zo zhromažďovaných osobných údajov sa však nepoužívajú na automatické rozhodovanie. Vaše osobné údaje spracúvajú najmä na to určení zamestnanci prevádzkovateľa, ale aj externí sprostredkovatelia (účtovníci, advokáti), s ktorými prevádzkovateľ uzavrel zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá obsahuje všetky nutné záruky týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

AKÉ SÚ PRÁVNE DÔVODY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Právne dôvody spracúvanie osobných údajov sú

Oprávnené obchodné záujmy APS vykonávať svoje obchodné aktivity a riadiť svoj vzťah s potenciálnymi, súčasnými a bývalými zmluvnými partnermi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

Plnenie zmluvy s obchodnými partnermi (napr. investormi, dodávateľmi, záujemcami o nehnuteľnosti) alebo vykonanie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

Plnenie právnych povinností uložených právnymi predpismi (napr. zákonom č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu);

APS spracúva osobné údaje niektorých svojich klientov tiež na účely priameho marketingu, a to z dôvodu svojho oprávneného záujmu na propagácii svojich podobných produktov a služieb. V prípade neklientov spracúva osobné údaje iba na základe udeleného súhlasu. Namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu môže klient prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adresy.

BUDEME POSKYTOVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII?

V prípade medzinárodného poskytovania údajov pochádzajúcich z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kde Európska komisia uznala krajinu mimo EHP za krajinu, kde existuje zodpovedajúca úroveň ochrany osobných údajov, je možné vaše osobné údaje prevádzať na tomto základe.

V prípade poskytovania do krajín mimo EHP, ktorých úroveň ochrany nebola uznaná Európskou komisiou ako dostačujúca, sa budeme spoliehať na legislatívne obmedzenia vzťahujúce sa na konkrétnu situáciu (napr. ak bude potrebné údaje poskytnúť s cieľom splniť našu zmluvu s vami, ako napr. pri vykonávaní medzinárodnej platby) alebo pri realizácii jednej z nižšie uvedených poistiek na zaistenie ochrany vašich osobných údajov:

- štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

APS zaisťuje, že sa vaše osobné údaje spracúvajú bezpečným a presným spôsobom. Voči prevádzkovateľovi môžete uplatniť všetky práva opísané v tomto bode.

Osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, je ďalej v texte označená tiež ako „dotknutá osoba“.

Ako svoje práva môžete uplatniť?

Každé svoje jednotlivé právo môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresy:

gdpr_sk@aps-holding.com, Barbora Kubíková

 

prípadne zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa.

APS vám čo najskôr poskytne vyhlásenie alebo informácie o prijatých opatreniach, najneskôr však do 1 mesiaca po prijatí žiadosti. APS je oprávnený túto lehotu predĺžiť o 2 mesiace na základe zohľadnenia zložitosti danej záležitosti a počtu predložených žiadostí s tým, že vás bude o tomto prípadnom predĺžení informovať.

Dotknutá osoba má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracúvaniu osobných údajov na tento marketing. Prevádzkovateľ následne ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má právo požiadať APS o potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak spoločnosť osobné údaje dotknutej osoby spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k takým osobným údajom a k informáciám o účele spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch osobných údajov, plánovanom trvaní spracúvania a o svojich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na opravu nepresných osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má ďalej právo na vymazanie osobných údajov, a to:

ak už nie sú potrebné na účely, ku ktorým boli spracúvané,

ak odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie,

 ak vznesie námietku proti spracúvaniu, pre ktoré neexistujú žiadne prevažujúce právne dôvody spracúvania,

ak sa osobné údaje spracúvali protiprávne,

ak je vymazanie nutné na splnenie právnej povinnosti alebo

ak boli osobné údaje zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu mladšiemu ako 13 rokov.

Dotknutá osoba má ďalej právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to:

ak popiera presnosť osobných údajov, na čas potrebný na overenie presnosti osobných údajov,

ak je spracúvanie protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia,

ak už prevádzkovateľ osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

 ak vzniesla námietku proti spracúvaniu, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi klienta.

Dotknutá osoba má ďalej právo na prenositeľnosť osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, čo znamená právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, resp. právo na to, aby tieto údaje boli poskytnuté priamo jedným prevádzkovateľom prevádzkovateľovi druhému, ak je to technicky vykonateľné.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nie je dotknutá.

Dotknutá osoba má právo podať kedykoľvek sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov.

Ak sa chystáte vyššie uvedené práva uplatniť, zašlite list alebo e-mail na vyššie uvedenú adresu.

V súlade s platným nariadením máte okrem vašich vyššie uvedených práv zároveň právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť môže poskytovať osobné údaje sprostredkovateľom, a to spoločnostiam, ktoré vykonávajú pre spoločnosť na základe zmluvy činnosti vyžadujúce spracúvania osobných údajov, a to najmä:

Poverení zamestnanci APS;

Poskytovatelia alebo prevádzkovatelia informačných technológií;

Poskytovatelia právnych a účtovných služieb;

Spoločnosti patriace do APS Group (zoznam je uvedený nižšie).

Ak pri spracúvaní vašich osobných údajov APS využíva služby sprostredkovateľov, stáva sa tak iba za predpokladu, že sú štandardy ochrany osobných údajov u konkrétneho sprostredkovateľa zmluvne garantované minimálne na rovnakej úrovni ako v spoločnosti a že taký sprostredkovateľ spĺňa podmienky stanovené právnymi predpismi.

Spoločnosť môže ďalej v prípade potreby poskytnúť osobné údaje orgánom dohľadu (napr. Českej národnej banke), orgánom činným v trestnom konaní alebo iným správnym orgánom, ak je to nutné na splnenie povinností stanovených právnymi predpismi.

DĹŽKA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

APS spracúva osobné údaje tak dlho, ako je povinná osobné údaje uchovávať podľa právnych predpisov

Po celý čas trvania existencie pohľadávky / zmluvného vzťahu a nasledujúcich 5 rokov po jeho ukončení;

Účtovné doklady počas 10 rokov;

Súdne alebo správne konanie: spracúvanie údajov trvá do konečného rozhodnutia (v nutnom rozsahu s ohľadom na daný postup a situáciu APS, daný nárok alebo osobné údaje požadované právnym sporom

Aj keď nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi APS a potenciálnym klientom, uchováva APS osobné údaje potenciálneho klienta tak dlho, ako je na to povinná podľa právnych predpisov.

Po tejto lehote alebo po skončení platnosti a účinnosti vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú vaše osobné údaje vymazané, anonymizované alebo spracúvané iba v rozsahu a na účely, na ktoré nie je nutný váš súhlas.

Ak APS spracúva osobné údaje na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, spracúva ich tak dlho, na ako dlho bol súhlas udelený, prípadne do odvolania súhlasu.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov pomocou kontaktných údajov uvedených v bode 7 alebo nás taktiež môžete kontaktovať písomne, e-mailom či telefonicky pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:

Adresa: Vajnorská 100/B, Nové Mesto, 831 04 Bratislava, Slovakia

DPO:

E-mail: gdpr_sk@aps-holding.com, Barbora Kubíková

VŠEOBECNÉ informácie

Prevádzkovateľ je oprávnený toto oznámenie v prípade potreby kedykoľvek zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť s tým, že aktualizované oznámenie musí byť zverejnené aspoň 30 dní pred nadobudnutím jeho platnosti.

Zoznam pridružených a spolupracujúcich osôb/subjektov prevádzkovateľa:

Názov subjektu: APS Holding S.A.

Identifikačné číslo:  B 201461

Sídlo: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luxemburg

Názov subjektu: APS Investments S.à.r.l.

Identifikačné číslo: B219890

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxemburg

Názov subjektu: APS Investment Funds S.à.r.l.

Identifikačné číslo: B219886

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxemburg

Názov subjektu: APS Delta S.A.

Identifikačné číslo: B204416

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxemburg

Názov subjektu: APS Recovery a.s.

Identifikačné číslo:  03409422

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu: APS Management Services s.r.o.

Identifikačné číslo: 06648746

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu: APS Finance a.s

Identifikačné číslo: 06648576

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu: APS Real Estate s.r.o.

Identifikačné číslo:  04474686

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu: APS CZ & SK Services s.r.o.

Identifikačné číslo: 02087758

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu: APS MIP, s.r.o.

Identifikačné číslo: 5548292

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu: APS Recovery Management s.r.o.

Identifikačné číslo: 06627285

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu: APS GAMMA s.r.o.

Identifikačné číslo: 03523250

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu: APS Delta s.r.o.

Identifikačné číslo: 04363876

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1
 

Názov subjektu: APS BETA, a.s.

Identifikačné číslo: 1788655

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1


Názov subjektu: APS Poland S.A.

Identifikačné číslo: 0000069272

Sídlo: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Vratislav


Názov subjektu: APS Recovery Greece EPE

Identifikačné číslo: EL 800609597

Sídlo: 24 Lagoumitzi Str., PSČ 17671, Kallithea, Attika


Názov subjektu: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Identifikačné číslo: 143893601000

Sídlo: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Názov subjektu: APS Bulgaria E.O.O.D.

Identifikačné číslo: 202604987

Sídlo: 81B Bulgaria blvd., kancelária č. 3, 01404 Sofia

Názov subjektu: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Identifikačné číslo: 203374133

Sídlo: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofia
 

Názov subjektu: APS Finance E.O.O.D.

Identifikačné číslo: 202159149

Sídlo: 81B Bulgaria blvd., kancelária č. 3, 01404 Sofia


Názov subjektu: APS d.o.o. Beograd

Identifikačné číslo: 20100311

Sídlo: Kosovska 10, Belehrad-Stari Grad

Názov subjektu: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Identifikačné číslo: 21053007

Sídlo: Kosovska 10, Belehrad-Stari Grad


Názov subjektu: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Identifikačné číslo: 21458257

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. poschodie

Názov subjektu: Syndre Valuations S.R.L.

Identifikačné číslo: RO30697075

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. poschodie

Názov subjektu: Serraghis Asset Management S.A

Identifikačné číslo: RO15421741

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. poschodie, Rumunsko

Názov subjektu: Casazela Properties S.R.L.

Identifikačné číslo: 31417793

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. poschodie

Názov subjektu: APS Croatia d.o.o.

Identifikačné číslo: 41275180055

Sídlo: Záhreb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

Názov subjektu: APS Holding Cyprus LTD.

Identifikačné číslo: HE 356594

Sídlo: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nikózia

Názov subjektu: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Identifikačné číslo: HE 363203

Sídlo: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikózia


Názov subjektu: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Identifikačné číslo: HE 375588

Sídlo: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikózia

Názov subjektu: APS Hungary Kft.

Identifikačné číslo: 01-09-289270

Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 140, Hungary


Názov subjektu: APS Recovery Hungary Kft.

Identifikačné číslo: 01-09-290573

Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 140, Hungary

Názov: LOAN MANAGEMENT II, a. s.

Identifikačné číslo: 47 255 684"

Sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovak Republic

Názov: APS Investment, s.r.o.

Identifikačné číslo: 47164786

Sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovak Republic

Zoznam externých sprostredkovateľov údajov je možné poskytnúť na požiadanie.