Našich partnerov si vážime
a prinášame im tie najlepšie výsledky na trhu.

Správa pohľadávok

Vaši zákazníci sa môžu nachádzať v jednej či vo viacerých krajinách. Musíte preto počítať s jazykovou bariérou, odlišnými zákonmi, ekonomickou situáciou či správaním dlžníkov. Spolupracujeme s viac ako 650 profesionálmi pôsobiacimi v 12 krajinách. Inkaso pohľadávok je vďaka tomu rýchle, efektívne a etické.

APS je poprednou platformou v oblasti inkasa pohľadávok typu „distressed debt“. Pôsobíme v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Pri našej práci kladieme veľký dôraz na etiku – komunikujeme s dlžníkmi a zároveň zaisťujeme včasné a riadne splácanie pohľadávok našich klientov.

Naše výsledky

  • 300 špecialistov telefonických centier, ktorí sa zaoberajú inkasom pohľadávok

  • Viac ako 500 000 úverov v správe

  • Spravujeme pohľadávky pre viac ako 100 klientov: banky, poisťovne, lízingové spoločnosti, telekomunikačné spoločnosti, subjekty pôsobiace v sieťových odvetviach a iných oblastiach

  • Špičkové softvérové vybavenie a infraštruktúra súvisiaca s inkasom pohľadávok

Spôsoby inkasa pohľadávok

Vďaka našej infraštruktúre sme schopní zaistiť efektívnu správu významných podnikateľských a maloobchodných pohľadávok a zároveň i správu zaistených a nezaistených dlhov.

V spolupráci s dlžníkmi hľadáme optimálne a prijateľné riešenia príslušných situácií. V prípade potreby sme však pripravení podniknúť primerané právne kroky.

  • Telefonické centrum

    Naši špeciálne školení operátori sú na základe osobnosti dlžníka schopní predpokladať to, ako sa bude správať. Ich úlohou je nájsť optimálne riešenie a dohodnúť splátkový kalendár.

  • Inkasní pracovníci v teréne

    Mesačne sme schopní zvládnuť tisícky prípadov, a to v rôznych časových intervalov od prijatia požiadavky (od 24 hodín do 14 dní). Rýchle riešenie požiadaviek je možné vďaka našej sieti inkasných pracovníkov.

  • Skip Tracing

    Naše špecializované tímy dokážu lokalizovať dlžníka aj v prípade, že o ňom aktuálne nie je k dispozícii dostatočné množstvo informácií.

  • Právne kroky

    Právne kroky podnikáme v závislosti od konkrétnej situácie, pričom v určitých prípadoch spolupracujeme so špecializovanými právnickými spoločnosťami. Vďaka prepracovanému procesnému riadeniu dokážeme celý proces zrýchliť a zjednodušiť tak inkaso pohľadávok v prípade exekúcií, bankrotov, insolvencií a pod. Pre úspešné vyriešenie situácie využívame všetky dostupné nástroje. Jednotlivé právne kroky koordinujeme s telefonickým centrom a/alebo inkasnými pracovníkmi v teréne.

  • Zabavenie automobilu

    Našou prioritou je dohodnúť sa s dlžníkom na splátkovom kalendári. V prípade potreby sme však pripravení akýkoľvek typ automobilu zabaviť, ohodnotiť a vydražiť.

  • Správa hypoték a pohľadávok

    Zabavenie dlžníkovho majetku je vždy až posledným krokom – snažíme sa preto o predaj iných aktív alebo kolaterálu. V určitých situáciách využívame aj aukcie kolaterálu.

    Predaj zabaveného majetku prebieha vždy rýchlo a bez problémov. Vďačíme za to najmä našej dlhodobej spolupráci s príslušnými miestnymi orgánmi.

  • Poradenstvo v oblasti pohľadávok

    Poskytujeme široké spektrum služieb, napríklad valuáciu pohľadávok, nastavovanie procesov súvisiacich s inkasom vnútorných dlhov, nastavovanie parametrov pre skóring klientov a posudzovanie bonity klientov.

  • Reštrukturalizácia

    Reštrukturalizáciu považujeme za alternatívnu metódu aplikovanú v prípadoch, kedy situáciu nemožno riešiť inak. Ide o doplnkový nástroj maximalizujúci benefity všetkých strán, ktoré sa na transakcii podieľajú. Na zníženie nákladov využívame štandardné nástroje, ako napríklad zabavenie, prípravu a predaj RE kolaterálu či reorganizáciu procesov, firemných štruktúr a pod. Zároveň zaisťujeme aj alternatívne spôsoby finančnej reštrukturalizácie a refinancovania dlhov.

  • Informácie o hospodárskych výsledkoch

    Našim zákazníkom poskytujeme podklady slúžiace na overenie finančných a obchodných informácií, ktorými disponujú. Tieto dokumenty obsahujú:

    • Údaje o zložkách aktív – hnuteľný a nehnuteľný majetok (k dispozícii aj ako fotodokumentácia)
    • Informácie o kapitále alebo osobných väzbách, zamestnanosti, mieste podnikania
    • Umiestnenie požadovaných cenných papierov
    • Údaje o nehnuteľnostiach – čísla a údaje z katastrov

Napíšte nám