Hellenic Bank a APS podpísali dohodu o správe nehnuteľného majetku a celého portfólia problémových expozícií

11.January 2017

Hellenic Bank Public Company Ltd (banka) a APS Holding a. s. dosiahli 10. januára 2017 dohodu o správe nehnuteľného majetku a celého portfólia problémových expozícií banky.

 
Pre tento účel vznikne nová spoločnosť, v ktorej bude mať banka 49 % akcií a väčšinový podiel (51 %) bude patriť APS Recovery Cyprus Ltd. Operácie súčasného oddelenia správy nedoplatkov banky budú prevedené na novú spoločnosť spolu so zdrojmi potrebnými k samostatnej realizácii práce.

 
Vedenie novej spoločnosti tvoria pracovníci Hellenic Bank, vrátane jej generálnej riaditeľky Kiki Papadopoulou, ktorá súčasne zastáva pozíciu generálnej riaditeľky oddelenia správy nedoplatkov celej skupiny. Do novej spoločnosti sa zároveň presunie aj približne 160 zamestnancov tohto oddelenia.

 
Treba poznamenať, že banka si ponechá vlastníctvo portfólia problémových expozícií a nehnuteľného majetku. Predpokladá sa, že po zriadení bude nová spoločnosť spravovať portfólio nesplácaných úverov vo výške približne 2,4 mld. eur.

 
APS Holding a. s. je špecializovaná spoločnosť v oblasti správy pohľadávok pôsobiaca v 11 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy a bola vybraná na základe výberového konania.

 
Táto dohoda má pre Hellenic Bank mimoriadny strategický význam a je súčasťou plánu na reorganizáciu a transformáciu jej obchodného modelu. Hlavnými piliermi stratégie sú znižovanie počtu problémových expozícií a rozšírenie ďalšieho poskytovania úverov, čo umožní zvýšiť podiel banky na trhu a zároveň aj jej príjmy prostredníctvom iných bankových činností.

 
Vytvorením najväčšej platformy pre správu nehnuteľného majetku a pohľadávok na cyperskom trhu bude banka schopná efektívne riešiť svoje problémové expozície rýchlejšie, a to rozvíjaním, rozširovaním a zlepšovaním ich vymáhania prostredníctvom využitia know-how a odborných znalostí APS. Okrem toho bude banka schopná lepšie vyčleniť svoje prostriedky na riadenie a rozvíjanie portfólia splácaných úverov s využitím nadbytočnej likvidity, ako aj na ďalší proces digitálnej transformácie, optimalizácie riadenia spoločností a prispôsobovaní sa rozširujúcemu rámcu pre dodržovanie predpisov.

 
Dokončenie transakcie podlieha príslušným schváleniam a povoleniam od príslušných regulačných orgánov a ďalších úradov a prebehne do konca prvého štvrťroka 2017. Táto transakcia jednoznačne spĺňa pokyny Európskej centrálnej banky o riadení nesplácaných úverov, ktorú Hellenic Bank považuje za najvhodnejšiu stratégiu týkajúcu sa riešenia nesplácaných úverov.

 
Transakciu pripravovali finanční poradcovia zo spoločnosti Alantra a právni poradcovia z Clifford Chance. Záležitosti týkajúce sa pracovného práva pripravovali odborníci z George Z. Georgiou & Associates LLC a právne záležitosti týkajúce sa Cypru spracovávali Antis Triantafyllides a Sons LLC. Poradenstvo pre APS v oblasti cyperského práva zabezpečili JŠK / PONTES a Antoniou McCollum & Co.

 
Ďalšie podrobnosti o dohode, vrátane obchodných a finančných podmienok, budú ohlásené do konca prvého štvrťroku 2017 po dokončení transakcie.